.

Ochrana osobných údajov

  1. Registrovaný používateľ týmto ako dotknutá osoba udeľuje vyššie uvedenému prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu - meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fotografia vlastného vyobrazenia v profile - a to za účelom využívania služieb servera Quizana. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú, a to na celú dobu existencie registrácie u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa môže odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkarne prevádzkovateľa.
  2. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje používateľa zlikvidované.
  3. Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva používateľa ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.
  4. Používateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol prevádzkovateľovi. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je používateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
  5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tieto osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

  1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnostiCherry Projects, s.r.o.so sídlom Húskova 19 Košice 040 23, IČO 46 101 497 ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu –meno, priezvisko, e- mail – na zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty - zasielanie informačných e-mailov v súvislosti s predmetom služieb poskytovaných prevádzkovateľom a ohľadom obchodných ponúk o tovaroch, službách, udalostiach (informovanie o novinkách, zľavách a akciách). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu určitú, a to na celú dobu existencie registrácie mojej osoby u prevádzkovateľa na jeho serveri $Quizana, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ, prostredníctvom ktorého som súhlas aj udelil. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkarne prevádzkovateľa.
  2. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
  3. Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.
  4. Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré ste zavyššie uvedeným účelom poskytol prevádzkovateľovi. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
  5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.